Allmänna villkor

Allmänna villkor för Internet-tjänster och övriga tjänster från av Nicecloud Ltd (nedan kallat Nicecloud).

Detta avtal gäller tills vidare med skriftlig uppsägning senast tre månader innan utgången av aktuell avtalsperiod.

Periodkostnaden (normalt år) för serverutrymmet måste alltid vara Nicecloud tillhanda senast samma dag som perioden påbörjas alternativ enligt förfallodag på Niceclouds faktura för aktuell period. I annat fall kan www-utrymme och konto stängas av, periodavgifter debiteras även vid avstängt utrymme.

Förutbetalda periodkostnader återbetalas ej till kund även om dessa skulle sträcka sig längre fram i tiden än uppsägningstiden (normalt 3 månad).

Vid kvartalsvis debitering utgår inga ytterligare kostnader. Vid betalning månadsvis debiteras faktureringsavgift (för närvarande 25 kr/faktura). För skriftliga betalningspåminnelser, inkassokrav och andra indrivningsåtgärder har kunden skyldighet att betala lagstadgade kostnader.

Om utrymmet blir för litet eller om överföringskapaciteten blir för liten kan den utökas. Kostnad för detta debiteras med vid varje tillfälle gällande prissättning. Prishöjning aviseras minst 30 dagar i förväg. För närvarande gäller:

För Baspaket ingår 100 MB, Businesspaket 250 MB och Business plus 1 GB

Kunden är själv ansvarig för innehållet i sitt www-utrymme, Nicecloud har inget ansvar för innehållet. Kunden får använda utrymmet för valfritt ändamål med följande undantag:

  • Innehållet får inte bryta mot gällande lagstiftning.
  • Innehållet eller utnyttjandet av webbplatsen och därtill hörande resurser får inte bryta mot vedertagen så kallad “netiquette”. Massutskick av e-post till mottagare som ej beställt detta (så kallad “spam”) är till exempel inte tillåten.
  • Niceclouds, eller övriga kunder/konto eller annan får ej skadas eller utsättas för någon form av sabotage.

Om någon eller flera av ovanstående punkter överträds har Nicecloud rätt att med omedelbar verkan avstänga kunden från www-hotellet. Kunden är ansvarig för sitt innehåll och övrigt beteende oavsett om detta sker med uppsåt eller av oförstånd.

Nicecloud förbinder sig att serverutrymmet och kontot ska vara tillgängligt och fungerande minst 99% av den abonnerade tiden. Till serverutrymmet finns också möjlighet till mottagning av e-post. All e-post adresserad till “vadsomhelst@doman.se” (doman.se avser det domännamn kunden har) hamnar hos kunden. Några skadestånds- eller andra ersättningsanspråk kan ej ställas mot Nicecloud för funktionsstörningar i e-post eller websidor. Tjänster kring e-post kan utökas och förändras.

För närvarande finns följande funktioner:

  • POP3-/IMAP-konto
  • Vidarebefordran av e-post
  • Autosvar för e-post
  • E-postlistor
  • Webmail
  • Filter för skräppost (“spamfilter”)
  • Antivirus (skydd mot e-postvirus)

Funktionsstörningar på webbhotellkonto kan felanmälas till Nicecloud:s support. Support finns tillgänglig via e-post eller per telefon till +46 (0)760 2527 40. Vid felanmälan som visar sig bero på felaktigt användande av webbkonto, t ex programmeringsfel, förbehåller sig Nicecloud rätten att debitera felsöknings- och/eller felavhjälpningskostnad enligt gällande timersättning.

Nicecloud har inget ansvar för upprätthållande av www-tjänster om dess möjligheter inskränks av annan part, till exempel myndighetsbeslut.

Är kunden privatperson gäller Distansavtalslagen. kunden accepterar att Nicecloud påbörjar utförande av tjänst under ångerfristen (Distans- och hemförsäljningslag 2005:59 §4).

Samtliga uppgifter på vår webbplats med reservation för eventuella tryckfel samt att villkor och priser för externa tjänster kan ändras utan föregående avisering (till exempel domännamnskostnader och villkor för domännamnsregistrering till toppdomännamnsadministratör).

Innehållet i detta avtal kan ändras av Nicecloud och meddelas då kunden senast 30 dagar innan det nya innehållet träder i kraft. Detta meddelas genom information på denna webbplats.